بررسی تحلیلی مفهوم ظلم و مصادیق آن در شعر پروین

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز

چکیده

پروین ستاره تابناک ادب فارسی است که صورت زیبا و محتوای غنی اشعار او کاوش­های مختلف را می­طلبد که این سطور یکی از آنهاست. در این پژوهش که به روش کتابخانه­ای صورت گرفته، چگونگی بازتاب ستم و ستمگری در نظام فکری پروین بررسی شده و این نتایج رخ نموده است که وی در قالب­های گوناگون شعری خود، عالمانه به ظلم و آثار و عواقب آن پرداخته و ستم را موجب تیرگی روان و بدنامی و تباهی دنیا و آخرت انسان دانسته و خلایق را به ظلم­ستیزی و ستم­نپذیری فراخوانده است. در اندیشه پروین ظالم به مار و اژدهای گزنده وگرگ درنده و تیغ شکافنده همانند شده و حاکمان و کارگزاران، قاضیان، صیادان و زراندوزان چهار گروه بیدادگر به شمار آمده­اند. مدینه فاضله پروین شهری عاری از ستم و دارای رفاه وآسایش توأم با ارزش­های انسانی است. او ستم پذیری مردم را عامل تداوم ستمگری ظالمان دانسته و با تکیه بر«الناس علی دین ملوکهم» خطای مردم را به خطای حاکمان پیوند داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Image of Oppression and Oppressor in Parvin Etesami’s Political Views

نویسندگان [English]

  • Mohammadbager Bahadori 1
  • Afsaneh Salmani 2
1 Assistant professor at tabriz University
2 M.A of Persian language and literature, University of Tabriz
چکیده [English]

Parvin is the Persian literature’s shining star. The beautiful form and rich content of her poems are not hidden to any researcher. To this end, numerous subject matters and topics of her anthology which contain elegant and thoughtful resources necessitate to be searched which the current paper attempts to carry out. The present research is a qualitative study. In this study the reflection of oppression and tyranny, based on Parvin’s viewpoint, has been investigated. Evidently, she has used exciting examples, debates, elegies, odes, Mathnavis, and multiple poems to illustrate sagely the oppression and oppressor and their consequences and repercussions. She acknowledges that oppression causes the darkness of our soul and disreputation and destruction of humans in this world and the next one. Therefore, she invites people to oppose oppression. In Parvin’s viewpoint and thinking, oppressor has been likened to a snake, a biting dragon, a predacious wolf, and a sharp blade. Also, rulers, agents, judges, predators, and money-grubbers are considered four categories of oppressors who in one way or another are people’s killing thunderbolt and calamity. Parvin’s utopia is a place without oppression which provides welfare and tranquility including values for human beings. She believes that people’s acceptance of oppression is the reason for the tyranny of tyrants and people’s honesty and dishonesty arise from rulers’ honesty and dishonesty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oppression
  • oppressor
  • poetry
  • Parvin
  • fighting
  • rulers
  • moneygrubbers
  • judges
-       قرآن کریم.
-       اعتصامی، پروین، 1389، دیوان اشعار، با مقدمه ملک الشعرای بهار، چاپ نهم، نشر ثالث.
-       اکبری، منوچهر، 1386، مجموعه مقالات نکوداشت پروین اعتصامی، انتشارات خانه کتاب.
-       انوری، اوحدالدین محمد بن محمد، 1376، دیوان انوری، تصحیح محمد تقی مدرس رضوی، چاپ پنجم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-       چاووش اکبری، رحیم، 1378، حکیم بانوی شعر فارسی، نشر ثالث.
-       حر عاملی، 1389، کلیات احادیث قدسی، ترجمه کریم فیضی، انتشارات قایم آل محمد.
-       خانلری،  پرویز، 1369، هفتاد سخن، ج سوم، تهران: توس.
-       دریا،1332، «پروین اعتصامی»، نشریه زبان و ادبیات، ش 2: 80-68.
-       دشتی، محمد، 1386، ترجمه نهج البلاغه، نشر ایدون.
-       دهباشی، علی،1370، یادنامه پروین اعتصامی، نشر دنیای مادر.
-       زرین­کوب، عبدالحسین، 1365، دفتر ایّام، تهران: انتشارات علمی و معین.
-       سعدی، مصلح­الدین، 1386، کلیات سعدی، به اهتمام محمد علی فروغی، چاپ چهاردهم، تهران: امیر کبیر.
-       سعدی، 1386، بوستان، به اهتمام انزابی­نژاد و قره­بگلو، تبریز: آیدین.
-       گلبن، محمد، 1371، بهار و ادب فارسی، ج اول، تهران: امیر کبیر.
-       مولوی، جلال­الدین محمد، 1387، گزیده غزلیات شمس، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ بیست و یک. تهران: امیرکبیر.
-       نظامی،1372، مخزن الاسرار، به اهتمام وحید دستگردی، تهران: نگاه.
-       یوسفی، غلامحسین، 1369، چشمه روشن، تهران: انتشارات علمی.