چکیده

سلطه انگلستان بر خلیح فارس و کشف و استخراج و بهره برداری از نفت، در جهت تغییرات اجتماعی منطقه عامل اساسی و مهمی بود، بدین معنی که در آمد ناشی از منابع سرشار نفت و نبود نیروهای کار آمد بومی، زمینه های حضور نیروهای بیگانه را فراهم کردند. در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس، بین 60 تا 90 درصد نیروی کار را خارجی ها تشکیل می دهند، و این مساله در جوامعی که دارای فرهنگ و تمدن کهن نیستند مثل کویت، قطر، امارات متحده عربی، تاثیر منفی بیشتر دارد. 

کلیدواژه‌ها