نگاهی به مفهوم زیبایی شناسی

چکیده

.با این که زیبایی‌شناسان در مورد ملاکهای زیبایی، همداستان نیستند،هر شیئی یا پدیده‌ای را که در هنرپذیر،احساس خوشایندی‌ برانگیزد،اعم از اینکه زمینه‌ای طبیعی یا هنری داشته باشد،زیبا و برخوردار از زیبایی می‌دانند. هر چند نویسندگان و شاعران ایرانی از زیبایی،بسیار سخن گفته‌اند، اما از این مفهوم تعریف روشنی به دست نداده‌اند،بلکه همواره خود را مجذوب‌ و مسحور زیبایی یافته‌اند،نمونه‌های زیرین از این واقعیت،حکایت می‌کنند:به چه مانند کنم در همه آفاق تو را هر چه در وهم من آید تو از آن خوبتری یا آخر چه بلایی تو که در وهم نیایی‌ بسیار بگفتیم و نکردیم بیانتاز سدهء هیجدهم به این سو،زیبایی‌شناسی به عنوان یک علم،بر آن‌ شد که راه علوم طبیعی را پیش گیرد و مانند علوم فیزیکی،شیمی یا زیست‌شناسی با روشهای این علوم همل کند،ولی به زودی معلوم شد که‌ زیبایی‌شناسی بر خلاف علوم طبیعی،تأثیر عاطفی دارد و نمی‌توان آن را در آزمایشگاه،مانند پدیده‌های بی‌جان یا جاندارانی همچون خرگوش مورد آزمایش قرار داد.