تروپیسم (Tropismes) : واکنشی نسبت به درماندگی انسان در «عصر بدگمانی»

چکیده

داستان‏نویسی فقط به نقل رویدادهای جهان نمی‏پردازد. داستان یا رمان، مکان مناسبی است برای بازنگری در مسائل جهان و یا تلاشی است برای بازسازی آن. در عرصة ادبیات فرانسه، ناتالی ساروت یکی از پیشگامان نهضت رمان نو محسوب می‏شود که در دهة 30-40 میلادی به طرح سئوالهایی در باب جهان پیرامون و درک مفهوم نوینی از حالات و گفته‏های انسانها می‏پردازد. در سال 1939 ساروت در واکنشی به نوع روابط انسان و جهان پیرامونش به انتشار کتاب تروپیسم اقدام می‏نماید و در آن درماندگی انسان عصر تمدن را با به کارگیری تکنیکهای نوین رمان‏نویسی به تصویر می‏کشد. نگارندة این مقاله با تکیه بر آثار ناتالی ساروت به بررسی رویکرد نوین نویسندة کتاب تروپیسم نسبت به جهان پیرامونش می‏پردازد.

کلیدواژه‌ها