چکیده

با وجود این که کسی به تشابه موجود در میان آثار هدایت و آثار بالزاک اشاره‌ای نکرده است، در میان داستان کوتاه «داش‌آکلِ» هدایت ایرانی و رمان «زنبق دره» (Le lys dans la vallee = The lily in the valley) نوشته­یِ بالزاک فرانسوی، تشابه آشکار و انکارناپذیری هست. این تشابه از مراحل توارد فراتر و برای تعیین درجات تأثیر و تأثر، مستلزم بررسی و مقایسة این دو اثر است. در این نوشته اقتباس و تأثیر و تأثر احتمالی در میان این دو داستان، در محدودة واقعیات داستانی بررسی و باهم مقایسه شده‌اند. هرچه این مقایسه فراتر می‌رود، تشابه و تأثیر و تأثر مسجل‌تر می‌شود. بررسی این تشابه در دو مرحله است: یکی تشابه بخش‌هایی از زندگی بالزاک با هدایت و دیگری تشابه برخی از عناصر رمان زنبق دره با عناصر داستان کوتاه داش‌آکل.

کلیدواژه‌ها