چکیده

مقالة حاضر تلاشی است در جهت حفظ و بررسی گویش‌های ایرانی که در حال فراموشی هستند. تاتی یکی از این گویش‌هاست که در روستای کلاسور کلیبر آذربایجان شرقی تعدادی بدان تکلم می‌کنند.
معرفی روستای کلاسور، موقعیت جغرافیایی و انسانی، نحوة زندگی مردم روستا، نماد‌های آوانویسی، بررسی قواعد دستوری حاکم براسم و ضمیر گویش مذکور از قبیل: جنس، تعریف، عدد، ساده و غیرساده، مطابقت اسم با فعل، جمع و مفرد، ارگتیو، حالت‌های اسم، فلکسیون (صرف اسامی)، انواع ضمایر و حالت‌های دستوری آنها مهم‌ترین بحث‌های این مقاله هستند.
 نکته مهم دیگر به کار گرفتن حروف اضافی پسین در این گویش است که واژة پیش از خود را متمّم می‌سازد. سعی شده برای هر موردی مثال‌های کافی همراه با معادل فارسی آورده شود.

کلیدواژه‌ها