چکیده

چکیده
 کتاب سندبادنامه از جمله داستان­های مطرح در نثر فارسی است که دربارة سابقه، منشأ و نسخه‌های منظوم و منثور آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. بعلاوه در هزار و یک شب نیز داستان‌هایی تحت عنوان حکایات سندباد بحری وجود دارد که شرح مسافرت‌های هفت گانة شخصی به همین نام است.
مقالة حاضر به ریشه‌یابی حضور سندباد در ادب پارسی می‌پردازد و به شکل گذرا سندبادنامه‌های مطرح در تواریخ ادبیات را از ابتدا مطرح می‌کند. سپس نامدارترین سندباد‌نامه موجود که همان سند بادنامه ظهیری سمرقندی است، از لحاظ تاریخی و نیز محتوایی مورد بحث قرار می‌گیرد.
در بخش بعدی، داستان سندباد بحری از هزار و یک شب مورد تحلیل قرار می‌گیرد؛ نظرات مختلف پیرامون واقعی بودن آن و جنبة‌های روانکاوی آن مطرح و مورد مداقّه قرار می‌گیرد و در پایان از بحث نتیجه‌گیری به عمل می‌آید.

کلیدواژه‌ها