نویسنده = حمیدرضا فرضی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل ژرف‌ساخت اسطوره‌ای داستانِ گل و نوروز با تکیه بر آیین‌ها و نمادهای آشناسازی

دوره 73، شماره 241، بهار و تابستان 1399، صفحه 287-321

10.22034/perlit.2020.11113

علی هاشم زاده؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان


2. نقد اسطوره ای گرشاسب نامه بر اساس دیدگاه پیرسون

دوره 72، شماره 239، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-182

10.22034/perlit.2019.8547

رقیه مقدم؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان


4. چالش سنّت و مدرنیته در رمان«اهل غرق» منیرو روانی پور

دوره 70، شماره 235، بهار و تابستان 1396، صفحه 181-203

رضا قاسم زاده؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان


5. تحلیل بن‌مایه‌های اساطیری «داستان شهریار بابل با شهریارزاده» در مرزبان‌نامه

دوره 67، شماره 230، پاییز و زمستان 1393، صفحه 113-134

حمیدرضا فرضی؛ محمدرضا عابدی