در حال حاضر نشریۀ زبان و ادب فارسی دارای 19 عضو هیئت تحریریه است که چهار عضو آن بین المللی و 15 عضو آن از استادان مبرّز دانشگاه های مختلف کشور می باشند.

 


مدیر مسئول


دکتر میرجلیل اکرمی استاد، دانشگاه تبریز، ایران

زبان و ادبیات فارسی