اعضای هیات تحریریه

در حال حاضر نشریۀ زبان و ادب فارسی دارای 19 عضو هیئت تحریریه است که چهار عضو آن بین المللی و 15 عضو آن از استادان مبرّز دانشگاه های مختلف کشور می باشند.

 

مدیر مسئول

دکتر میرجلیل اکرمی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?akrami
m-akramitabrizu.ac.ir
04133392176


مدیر مسئول نشریۀ زبان و ادب فارسی (نشریۀ سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز)