Volume 76 (2023)
Volume 75 (2023)
Volume 74 (2022)
Volume 73 (2020)
Volume 72 (2019)
Volume 71 (2018)
Volume 9 ()
Volume 8 ()
Volume 70 ()
Volume 7 ()
Volume 69 ()
Volume 68 ()
Volume 67 ()
Volume 66 ()
Volume 65 ()
Volume 6 ()
Volume 55 ()
Volume 54 ()
Volume 53 ()
Volume 52 ()
Volume 51 ()
Volume 50 ()
Volume 5 ()
Volume 49 ()
Volume 48 ()
Volume 47 ()
Volume 46 ()
Volume 45 ()
Volume 44 ()
Volume 43 ()
Volume 42 ()
Volume 41 ()
Volume 40 ()
Volume 4 ()
Volume 39 ()
Volume 38 ()
Volume 37 ()
Volume 36 ()
Volume 35 ()
Volume 34 ()
Volume 33 ()
Volume 32 ()
Volume 31 ()
Volume 30 ()
Volume 3 ()
Volume 29 ()
Volume 28 ()
Volume 27 ()
Volume 26 ()
Volume 25 ()
Volume 24 ()
Volume 23 ()
Volume 22 ()
Volume 21 ()
Volume 20 ()
Volume 2 ()
Volume 19 ()
Volume 18 ()
Volume 17 ()
Volume 16 ()
Volume 15 ()
Volume 14 ()
Volume 13 ()
Volume 12 ()
Volume 11 ()
Volume 10 ()
Volume 1 ()
تحلیل مقایسه‌ای‌کاریکلماتورهای پرویز شاپور با تنی چند از کاریکلماتورنویسان(سهراب گل‌هاشم، حوریه نیکدست، عباس گلکار و ...)

Leila Darvishipour; Ali Safayi

Volume 68, Issue 232 , January 0, , Pages 69-82

Abstract
  یکی از راه­های کشف سیر تحول پدیده­های ادبی روش تحلیل ­بینامتنی است­ که­ ارتباط عمودی بین متون را برجسته ­می­سازد و از دیرباز با نام توارد، انتحال ، سلخ و المام ...  Read More