چکیده

بررسی رفتاری کودکان مک گوار و ریچمن(فرم مربی)و مقیاس توانایی سازش‌ اجتماعی کودکان پیش دبستانی لوین و همکاران(1969)پاسخ دادند.نتایج نشان‌ داد که کودکان کمتر از 3 سال که بیشتر از 35 ساعت در هفته تحت مراقبت غیر مادرانه قرار می‌گیرند در معرض خطر نا ایمنی دلبستگی و مشکلات‌ رفتاری/اجتماعی(از دید مربی و نه مادر)قرار دارند.یافته دیگر پژوهش آشکار ساخت که نوع مراقبت(خویشاوندی-مهد کودکی)با شکل‌گیری‌ دلبستگی/رفتاری کودک رابطه ندارد.برای بررسی رابطه جدایی‌های موقت روزانه مادر-کودک با تحول‌ دلبستگی و وضعیت رفتاری/اجتماعی کودکان طیف سنی 4/11-4/0 ساله، 208 زوج مادر-کودک از مناطق متوسط اقتادی-اجتماعی شهر تهران‌ انتخاب شدند.کودکان براساس تاریخچه جدایی کودک از مادر،سطح اقتصادی‌ -اجتماعی،میزان تحصیلات و شغل مادران برگزیده شدند.به منظور به دست‌ آوردن اطلاعات،پژوهش در سه محور مادر-کودک-مربی اجرا شد.مادران به‌ فهرست رفتاری کودکان مک گوار و ریچمن(1986)(فرم والدین)،کودکان به‌ آزمون اضطراب جدایی اسلو و

کلیدواژه‌ها